دوآن مقدماتی اولین گام در مسیر تعادل جسم و جان
دوآن مقدماتی اولین گام در مسیر تعادل جسم و جان

دوآن مقدماتی

_

دوره سه ماهه دوآن مقدماتی که به صورت آنلاین برگزار می شود، اولین گام در مسیر رسیدن به تعادل جسم ذهن است. این دوره ترکیبی از آموزش مفاهیم کاربری، تمرینات بدنی، تمرینات ذهنی، گفتگوهای جمعی، فعالیت های گروهی و همچنین هدایت و راهبری فردی است.