عمل زانو و یوگا

_

_

درست در همان زمانی که گمان می‌کنی همه چیز را می‌دانی، زمانی که گمان می‌کنی بر همه امور اشراف داری، زمانی که در اوج هستی و جهان به کام تو است، یک اتفاق نابهنگام تو را از اوج به پایین می‌کشد و به تو می‌آموزد هنوز خیلی چیزها را نمی‌دانی و هنوز باید "شاگردی" کنی. عمل زانو برای ما همان اتفاق نابهنگام بود تا دوباره در محضر استاد "شاگردی" کنیم. دعوت می‌کنیم قصه " عمل زانو و یوگا " را ببینید و بشنوید.


Exactly when you think you know it all, when you think you are the master, when you are at the top and the world works in your favor, a sudden accident causes your downfall and teaches you that you still do not know many things and you still have to be a “pupil”. The knee surgery for us was that sudden accident to become “students” again before the master. We invite you to see and hear the “knee surgery and yoga” story