فلسفه و چاقی

_

هنوز غرق سرخوشی‌ها و بازیگوشی‌ها و رویاهای کودکی هستیم که خیلی زود به "نوجوانی" می‌رسیم و این یعنی بیرون آمدن از پردیس خیال انگیز کودکی و روبرو شدن با "واقعیت" زندگی. ناگهان همه نگران "آینده" ما می‌شوند. ناگهان باید بزرگ شویم، عاقل و منطقی شویم و تصمیم‌های مهم و جدی برای "بزرگسالی" مان بگیریم. برای ما نتیجه این تغییر ناگهانی شد: "فلسفه و چاقی" اسم این قصه ما "فلسفه و چاقی" است. دعوت می‌کنیم روایت ما را ببینید و بشنوید.

 


We are still so full of the joy, naughtiness, and dreams of childhood but we soon reach “adolescence” and we come out of the fantasy of childhood and face the “reality” of life. Suddenly everyone is worried about our “future”. Suddenly we have to grow up, get all wise and logical, and make important and serious decisions for our “adulthood”. The results of this sudden change were “philosophy and obesity” for us. The name of our story is “Philosophy and Obesity”. We invite you to see and hear our story