درباره مربی گری

این آخرین بخش از قصه سفر ما است. در ابتدا نمی‌دانستیم راهی که در آن قدم برمی‌داریم ما را به چه مقصدی خواهد رساند. اما به این باور داشتیم که : تو پای به راه در نه و هیچ مپرس‌ / خود راه بگویدت که چون باید رفت دل به راه دادیم و حالا خوشحالیم و سپاسگزار که به مقصد رسیده‌ایم. مقصدی که خود، شروع سفری دیگر است. کوله بارمان را بسته‌ایم، برنامه سفر را نوشته‌ایم، آماده حرکت هستیم و شوق داریم برای هم سفر شدن با همراهانی که اهل سفر هستند. اگر اهل سفر هستید، هم سفر ما شوید