یک شناخت مهم

_

بیشتر ما ناخواسته و نادانسته با مهم‌ترین دارایی‌مان در جنگ هستیم. با "تن" که عزیزترین داشته ما است و هستی ما به آن وابسته است. مشاهده "جهان درون" و "جهان بیرون" به ما آموخت، هنگامی که "جسم" و "ذهن" در تعادل نباشند و ما درگیر الگوهایی باشیم که دیگران برای ما تعریف می‌کنند، هیچگاه به شادی و سلامتی پایدار نخواهیم رسید. با ما همراه باشید و روایت ما را از "یک شناخت مهم" ببینید و بشنوید.

Most of us are unwillingly and unknowingly fighting with our most important asset. With our “body” which is our dearest asset and our existence depends on it. Observing the “inner world” and the “outer world” taught us that when the “body” and the “mind” are not in a state of balance and we are occupied by models other people define for us, we will never achieve stable joy and health. Join us to see and hear our story about an “important realization